हा फळा फक्त हसवण्या साठी आणि प्रबोधना साठी आहे , वैयक्तिक हेवेदावे करण्या साठी नाही , याची कृपया वाचकाने नोंद घ्यावी ! आपला , (नम्र) विशुभाऊ

गुरुवार, २७ नोव्हेंबर, २००८

हामल्याचे २४ तास ....


अतेरेकी हामल्याचे २४ तास पूर्ण झाले तरी आजुन चकमक थांबलेली नाही आणि ह्या वरुन आस लक्षात येते की कोणत्याही माणसाला २४ तास युद्ध करता यावे ईतका दारू गोळा पाठीवरून घेउन जाता येणार नाही , म्हणजेच शस्त्रा आस्त्र आधी पासुनाच त्याजागी पोहोचावलेले होते आणि ह्या कटा मध्ये ईतर HOTEL मधील लोक सुद्धा सहभागी झाले आसण्याची दाट शक्यता आहे !!!!

स्वामी कृपा करोत आणि आमचा ज्या लोकांवर विश्वास आहे ते गद्दार नसोत !!!!!!!!!

आपला,
(संशयी) विशुभाऊ